ประกาศ! แจ้งกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2563 เวลาและสถานที่ แยกตามหลักสูตร ตามเอกสารแนบ

Facebook Comments