หน้าหลัก

ติดต่อเรา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0-7567-6308 โทรสาร 0-7657-6306
website : https://coop.wu.ac.th/jobcenter
อีเมล coop@wu.ac.th

แผนที่