หน้าหลัก

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครบุคลากรชั่วคราว 14 อัตรา รับสมัครทางE-mail ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. พยาบาล (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา   จำนวน 1 อัตรา
 2. พยาบาล (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก  จำนวน 1 อัตรา
 3. นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) ฝ่ายรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน จำนวน 2 อัตรา
 4. นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) งานห้องปฏิบัติการเม็ดเลือดแดง ศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิง  จำนวน 2 อัตรา
 5. นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) ฝ่ายธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต จำนวน 2 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
 7.  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 อัตรา
 8. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชั่วคราว) ฝ่ายธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต จำนวน 1 อัตรา
 9.  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) ฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตรา
 10. จ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
 11. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติจำนวน 1 อัตรา 

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.30 น. ดังนี้ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน

 1. เข้าเว็บไซต์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ https://blooddonationthai.com หัวข้อประกาศ > ร่วมงานกับเรา
 2. ดาวน์โหลดใบสมัครงานที่ https://blooddonationthai.com หัวข้อประกาศ ร่วมงานกับเรา ใบสมัคร และส่งใบสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน โดยทำเป็น File เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น ในรูปแบบ “PDF File” โดยรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ ส่งมาที่ E-mail: hrnbc.recruit@redcross.or.th 
 3. กรอกข้อความในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
 4. ผู้สมัครที่สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว กรณีมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จะได้รับการประกาศรายชื่อ ตามข้อ 6 ของประกาศฉบับนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

ที่มา : https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=437