โลโก้หน่วยงานไทย

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรม Startup Talk เริ่มต้นเส้นทางชีวิต ในแบบของตัวเอง ให้กับนักศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรม Startup Talk เริ่มต้นเส้นทางชีวิต ในแบบของตัวเอง ให้กับนักศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยรับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ ดร.สุทัศน์ รงรอง ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดูอินไทย จำกัด