โลโก้หน่วยงานไทย

ขอให้นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2-3/2565 รับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 , 4 ก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2-3/2565

ขอให้นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2-3/2565 รับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 , 4 ก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2-3/2565 ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชััน G ศูนย์โควิด (วัคซีนชนิด AstraZeneca และ Pfizer )