วิชาเตรียมสหกิจศึกษา วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 บรรยายพิเศษเรื่อง ประสบการณ์สหกิจศึกษาในต่างประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดย นางสาวดาวดี สงประเสริฐ บัณฑิตหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2562 ณ Melia Hanoi Hotel ประเทศเวียดนาม และ นายสหรัฐ พันธุ์เพชรนิล บัณฑิตหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2562 ณ The Library of Universiti Malaysia Perlis