ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะสำรวจการได้งานของนักศึกษาที่เกิดจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จึงได้จัดทำแบบสำรวจการได้งานทำ เพื่อทราบข้อมูลการได้งานทำของนักศึกษาจากสถานประกอบการที่เป็นแหล่งปฏิบัติสหกิจศึกษาหลังเสร็จสิ้นระยะเวลาการปฏิบัติสหกิจศึกษา และจะได้ใช้เป็นข้อมูลเพื่อการจัดเตรียมการแนะแนวอาชีพแก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาและเพื่อพัฒนาการทำงาน ร่วมกับกับสถานประกอบการเพื่อสร้างให้นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เป็นบัณฑิตที่พร้อมทำงาน รู้จักตน รู้จักคนและรู้จักงาน ตามปณิธานของสหกิจศึกษา โดยขอให้นักศึกษาได้ให้ข้อมูลตามลิงค์ที่ส่งมาพร้อมนี้  https://docs.google.com/forms/d/16IJjW5cD7OMbD0GVOMw-7LoleCZ2MXlFZ0tc1uKqltU/edit

Facebook Comments