ตามที่ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ ให้จัด “โครงการฝึกอบรมคณาจารย์นิเทศมืออาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 3 และการจัดทำแผนการจัดสหกิจศึกษา 8 เดือน ” โดยกำหนดจัดอบรมวันศุกร์ที่ 4 กันยายน – วันเสาร์ ที่ 5  กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

โดยมีรายละเอียดการฝึกอบรมดังนี้
1) วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 สำหรับคณาจารย์ใหม่และยังไม่เคยเข้ารับการอบรมด้านการนิเทศสหกิจมาก่อน

2) วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาหรือผู้แทน เพื่อเตรียมการเข้าสู่การดำเนินและการจัดทำแผนสหกิจศึกษา 8 เดือน

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านคณบดีมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ที่ยังไม่ผ่านการอบรมและอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจำหลักสูตรหรือผู้แทน ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าอบรมทางระบบออนไลน์ได้ที่ http://ced.wu.ac.th/seminar/coopwu/index.php ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม  2563 ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2563 อาจารย์ที่ไม่ผ่านการอบรมจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่นิเทศนักศึกษาได้ และท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ที่ผ่านการอบรมมาแล้วทางระบบฐานข้อมูลอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาได้ที่ https://www.uppersouthcoop.org/Instructor.aspx หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อนายเอกราช แก้วเขียว โทร. 3183, 3113