Home / ข่าวสหกิจศึกษา / ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้การเป็นคณาจารย์นิเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้การเป็นคณาจารย์นิเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดโครงการ “อบรมคณาจารย์นิเทศมืออาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 2” ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ผู้ทำหน้าที่นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ สหกิจศึกษา และนิเทศงานสหกิจศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคณาจารย์ที่เข้าอบรมและผ่านการทดสอบจะได้รับวุฒิบัตรจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (คณาจารย์ต้องเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนตามที่คณะผู้จัดกิจกรรมกำหนด)

อาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://ced.wu.ac.th/seminar/coopwu/index.php ภายในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2561

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเอกราช แก้วเขียว หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา โทร. 0 7567 3183 และ 0 7567 3113

กำหนดการฝึกอบรม

Facebook Comments

About Kanya Nudech

Check Also

ประกาศ! ขอเชิญนศ.สหกิจศึกษาร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด หัวข้อ “ครั้งหนึ่ง ณ สหกิจศึกษา ความประทับใจไม่รู้ลืม”

ประกาศ!!! สำหรั …