Home / ข่าวสหกิจศึกษา / ขอให้นักศึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 1/2561ทำแบบสอบถามออนไลน์ ภายในวันที่ 10 – 14 กันยายน 2561

ขอให้นักศึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 1/2561ทำแบบสอบถามออนไลน์ ภายในวันที่ 10 – 14 กันยายน 2561

ขอให้นักศึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 1/2561ทำแบบสอบถามออนไลน์ ภายในวันที่ 10 – 14 กันยายน 2561 ที่
1. เว็บไซต์สารสนเทศสหกิจศึกษา https://coop.wu.ac.th/
2. เว็บไซต์ศูนย์บริการการศึกษา-ข่าวศูนย์สหกิจ https://ces.wu.ac.th/
3. Facebook สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลักษณ์


ลิ้งค์แบบประเมิน : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGCl3TAwpNDGH1wEHr
GUj999HZ1XpVd050EsgdmMzFJRsArA/viewform?c=0&w=1

เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้ Capture หน้าจอ แล้วมาเซ็นชื่อที่สำนักงานสหกิจศึกษา

Facebook Comments

About Kanya Nudech

Check Also

ประกาศ! ขอเชิญนศ.สหกิจศึกษาร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด หัวข้อ “ครั้งหนึ่ง ณ สหกิจศึกษา ความประทับใจไม่รู้ลืม”

ประกาศ!!! สำหรั …