Home / ข่าวสหกิจศึกษา / กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ , การส่งแบบประเมิน แบบสอบถาม และรายงานสหกิจศึกษา ภาค 1/2561

กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ , การส่งแบบประเมิน แบบสอบถาม และรายงานสหกิจศึกษา ภาค 1/2561

นักศึกษาที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ขอแจ้งกำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ , การส่งแบบประเมิน แบบสอบถาม และรายงานสหกิจศึกษา ดังนี้
**1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของโดยสถานประกอบการ (ซองน้ำตาล) ส่งที่สำนักงานสหกิจศึกษา ภายใน 3 วันทำการหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ส่งด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์
**2. แบบสอบถามนักศึกษา ให้นักศึกษาทำแบบสอบถามออนไลน์ ในวันที่ 10 – 14 กันยายน 2561 ที่ 1. เว็บไซต์สารสนเทศสหกิจศึกษา https://coop.wu.ac.th/ 2 เว็บไซต์ศูนย์บริการการศึกษา-ข่าวศูนย์สหกิจ https://ces.wu.ac.th/ หรือ 3 Facebook สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
** 3. เล่มรายงาน ขอให้นักศึกษานำส่งอาจารย์ตามที่แจ้งในตารางสัมมนาหลังกลับ
** 4. ซีดีรายงาน ให้นักศึกษานำส่งศูนย์สหกิจฯ เมื่ออาจารย์ตรวจเล่มรายงานผ่านแล้ว
** 5. กำหนดการสัมมมนาหลังกลับ ฯ ของแต่ละหลักสูตร ดูได้ตามไฟล์แนบค่ะ

เอกสารแนบ

Facebook Comments

About Kanya Nudech

Check Also

ประกาศ! ขอเชิญนศ.สหกิจศึกษาร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด หัวข้อ “ครั้งหนึ่ง ณ สหกิจศึกษา ความประทับใจไม่รู้ลืม”

ประกาศ!!! สำหรั …