Home / ข่าวสารจากภายนอก / มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในภาคนิทรรศการในการประชุมวิชาการะดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในภาคนิทรรศการในการประชุมวิชาการะดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในภาคนิทรรศการในการประชุมวิชาการะดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13  วันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษธานี เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงใคร่ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในภาคนิทรรศการในการประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าว ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ตอบรับภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ทาง E-mail : ird_center@hotmail.com  หรือโทรสารหมายเลข 0-7791-3341  รายละเอียดเพิ่่มเติมตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ

Facebook Comments

About Kanya Nudech

Check Also

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน จัดอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”

ด้วยมหาวิทยาลัย …