Home / แนะนำพัฒนาอาชีพ

แนะนำพัฒนาอาชีพ

การพัฒนาอาชีพ
         เป็นการฝึกทักษะอาชีพเพื่อเข้าสู่อาชีพอย่างมีศักยภาพสูงสุดการพัฒนาอาชีพ มีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ 
         1. กระบวนการ 
         2. การพัฒนา 
         3. ความเจริญก้าวหน้า   

         ทั้งนี้การพัฒนาอาชีพจะมีวิธีการดำเนินการ 2 วิธี คือ

         1. การพัฒนาอาชีพโดยตัวบุคคล คือ บุคคลประเมินความถนัดความสนใจของตนเอง แสวงหาโอกาส และตั้งเป้าหมายในอาชีพ
         2. การพัฒนาอาชีพโดยองค์กร เป็นการพัฒนาอาชีพที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการด้วยวิธีการ "ฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร"  เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้า และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน

 กิจกรรมที่สามารถทำได้ประกอบด้วย 
        – การให้ข้อมูลจริงของงาน (Realistic Job Preview)
        – การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) 
        – การมอบหมายงานท้าทาย (Challenging Assignment) 
        – การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
        – การให้ข้อมูลการปฏิบัติงาน (Performance Feedback) 
        – การให้คำปรึกษาด้านอาชีพ (Carrer Consulting) 
        – การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Development 
          Workshop)

Facebook Comments