Home / วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
  "เป็นเลิศด้านสหกิจศึกษาในภาคใต้ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับประเทศ"
  

พันธกิจ
    1.  สนับสนุนการจัดการ การเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างการเรียนกับการ
         ปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นระบบร่วมกับสถานประกอบการ
    2.  ร่วมสร้างบัณฑิตมืออาชีพกับสถานประกอบการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้อง
         การของสถานประกอบการทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

Facebook Comments