Home / วิธีการเขียนรายงานสหกิจศึกษา

วิธีการเขียนรายงานสหกิจศึกษา

1. รูปแบบกลาง กำหนดโดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. รูปแบบเฉพาะ กำหนดโดยหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Facebook Comments