Home / ระเบียบมวล.

ระเบียบมวล.

ระเบียบมวล.ที่เกีี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา
1.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2559
2.  ประกาศมวล. เรื่อง อัตราการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการฝึกอบรม ฯ พ.ศ.2559
3.  ประกาศมวล. เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2559
4.  ประกาศ มวล.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทดรองจ่าย
5.  ระเบียบ มวล. ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2559
6.  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2561
7.  ประกาศ มวล. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ พ.ศ. 2558
8.  ประกาศมวล. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ พ.ศ.2559
9.  ประกาศมวล. เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินค่ารับรอง พ.ศ.2557
10. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ยานพาหนะของมหาวิทยาลัยและรถยนต์เช่าเหมาบริการ พ.ศ. 2560
11.ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เรื่อง ตารางการใช้รถรับส่งพนักงานไป-กลับ สนามบินนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560

Facebook Comments