Home / ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องแนวปฏิบัติสหกิจศึกษา 2556

1. แนวปฏิบัติในการปฏิบัติสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2556
2. แนวปฏิบัติในการปฏิบัติสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
3. แนวปฏิบัติในการปฏิบัติสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์ พ.ศ. 2556

Facebook Comments